Zásady ochrany osobných údajov

Vážený návštevník webu www.PosunSa.sk,

aby ste si mohli zadarmo stiahnuť náš eBook a mohli sa zaregistrovať v časti Turné po Slovensku na školenie/seminár/podujatie/vzdelávací kurz, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Plne rešpektujeme zmeny, ktoré platia od 25. 5. 2018 v súvislosti s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známym ako GDPR. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naše občianske združenie Prístav nádeje, o.z. zapísané 10.01. 2012 v registri, vedenom na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900-38952, so sídlom Družstevná 2410/16, Zvolen 960 01, tel.č. 0903 518 386, email: pristav@posunsa.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

PosunSa.sk / Prístav nádeje, o.z.
Družstevná 2410/16
960 01  Zvolen

IČO: 42198551

www.PosunSa.sk

www.pristav-nadeje.eu

Bankové spojenie: Bankové spojenie: ČSOB, SK59 7500 0000 0040 1530 0792, BIC/SWIFT: CEKOSKBX.

Prevádzkovateľ je zapísaný 10.01. 2012 v registri vedenom na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900-38952.

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Aby sme vám mohli zadarmo zaslať eBook, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu e-mail adresa. Aby sme Vás vedeli zaregistrovať na seminár, workshop, kultúrne či športové podujatie spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail adresa.

Ako nám môžete dať súhlas?

Vyplnením e-mail adresy nám dávate súhlas na spracovanie vašej e-mail adresy a zaslanie nášho eBooku zdarma pre Vás.

Vyplnením mena, priezviska, telefónneho čísla a e-mail adresy v časti "Turné po Slovensku - kalendár" nám dávate súhlas na spracovanie vašich osobných údajov potrebných len za účelom registrácie na kontkrétny účel.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email pristav@posunsa.sk.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zadarmo poslať eBook uchovávame iba do kým vám tento eBook nepošleme.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vás mohli zaregistrovať na seminár, worhskop, kultúrne či športové podujatie, uchovávame len po dobu realizácie daného účelu (aktivity).

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom online aplikácie prevádzkovateľa nášho webhostingu, spoločnosti Webygroup, s.r.o., ktorá ich má uložené na serveri. Daná spoločnosť súčasne poskytla primerané záruky za bezpečnosť vašich údajov a zaručila sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email pristav@posunsa.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe uloženej na PC poverenej osoby.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Dáta uložené na PC sú zaheslované a prevádzkovateľ nášho webhostingu, spoločnosť Webygroup, s.r.o. poskytla primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 24.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

O každej zmene budete informovaný mailom.